You are at
Homam and Vishnusahasranama parayanam 2022

Homams performed during 2022

13th July, 2022Manyu Homam
14th June, 2022Subramaneswara Swamivari homam
16th May, 2022Lakshmi Nrusimha Homam
16th April, 2022Rudhra Homam & Avahanti Homam
18th March, 2022Lakshmi Homam
16th February, 2022Subramanya Homam
17th January, 2022Rudhra Homam